Stadgar

Stadgar för

Älvsbyns Pistolklubb

 

 

§1 Uppgift

 

Älvsbyns Pistolklubb, nedan kallad förening, utgör en sammanslutning av pistolskyttar inom Älvsbyns kommun.

 

Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Norrbottens Pistolskyttekrets.

 

Föreningen är skyldig att i vad angår skytte med enhandsvapen följa för skytte gällande författningar, av myndighet utfärdade föreskrifter samt pistolskytteförbundets stadgar även som med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar.

 

 

 

§2 Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen må vinnas endast av den som är svenskmedborgare. Ej må den vara medlem som icke är känd för pålitlighet, sådana egenskaper att han icke lämpligen bör betros med handhavanden av skjutvapen.

 

Den som önskar vinna inträde i föreningen, skall förbinda sig att efterleva stadgar.

 

Ansökan om inträde skall göras skriftligen och vara tillstyrkt av styrelseledamot eller två av föreningens styrelse väl kända medlemmar. Meddelande om avslag må lämnas utan morivering.

 

 

§3

 

Inträdesavgift utgör 0 Skr.

 

Årsavgiften fastställes vid årsmöte.

 

Årsavgiften skall inbetalas för den 1 April eller vid inträde i föreningen senast en månad efter beslutet om inträde. Därest avgiften ej erlagts inom fastställd tid må medlemen uteslutas ur föreningen.

 

 

§4

 

Till hedersledamot i föreningen må årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften.

 

§5

 

Föreligger beträffande medlem sådant förhållande, som enligt §2 första stycket utgör hinder för medlemskap, skall medlemmen uteslutas ur föreningen.

 

Medlem, som bryter mot gällande bestämmelser rörande anskaffning eller innehav av vapen eller ammunition eller bryter mot dess stadgar eller med stöd av desamma meddelade bestämmelser eller eljest genom åtgärd eller underlåtenhet åstadkommer men för föreningen eller pistolskytterörelsen, må uteslutas ur föreningen.

 

Vid beslut om uteslutande av medlem ur föreningen på ovan angivna grunder må beslut tillika fattas, att av föreningen uppsatta priser, vilka av medlemmen erövrats men som ännu icke tilldelats honom, skola vara förverkade.

 

Medlem kan meddelas varning eller diskvalifikation enligt bestämmelser, som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet.

 

 

 

§6 Styrelse

 

Föreningen ledes av en styrelse bestående av ordförande – tillika föreningsordförande – samt 4 ledamöter jämte 2 suppleanter.

 

Styrelsen har sitt säte i Älvsbyn.

 

Styrelsen väljes av ordinarie årsmöte för en tid av två år med nedan angivet undantag. När styrelsen tillsättes första gången väljes ordförande och hälften av ledamöterna för två år och återstoden av styrelsen för ett år. Ordföranden och hälften av ledamöterna avgå sålunda det ena året och övriga ledamöter det nästföljande året.

 

Vad i nästföregående stycket sagts om styrelseledamot gäller även suppleant.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, skjutledare och materialförvaltare. Samma ledamot må inneha två av nämnda befattningar.

 

 

§7

 

Styrelsen är beslut för, då minst 3 ledamöter (suppleanter) äro närvarande.

 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal gäller den mening, sombiträdes av ordföranden.

 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

 

§8

 

Styrelsen åligger särskilt;

 

 • Att leda föreningens verksamhet i enlighet med de i stadgarna för Svenska Pistolskytteförbundet angivna grunderna även som med stöd av stadgarna meddelade beslut.

 

 • Att bereda de ärenden, som skola behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets beslut.

 

 • Att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen.

 

 • Att förvalta föreningens egendom.

 

 • Att anordna övningsskjutningar, särskilt med tanke på att medlemmarna skola beredas möjlighet att förvärva pistolskyttemärkets olika grader.

 

 • Att anordna tävlingsskjutningar och i övrigt på alla sätt främja intresset för pistolskjutning bland föreningens medlemmar.

 

 • Att årligen före den 10/2 avlämna berättelser över föregående års verksamhet även som att till föreningens revisorer samtidigt överlämna protokoll samt räkenskaperna för nästföregående kalenderår med tillhörande handlingar.

 

 • Samt att senast den 15 Januari till Svenska Pistolskytteförbundet insända anmälan om under föregående år fullgjorda prov för pistolskytteutmärkelser och

 

 • Före Januari månads utgång årsrapportera i tvåexemplar till Norrbottens Pistolskyttekrets.

 

 

 

§9 Revisorer

 

För granskning av föreningens verksamhet och medlemsförvaltning utses vid ordinarie årsmötet för en tid av ett år 2 revisorer jämte suppleanter för dessa.

 

Revisorerna skall före den 28/2 avgivarevisionsberättelse med angivande av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna årets verksamhet.

 

 

 

§10 Årsmöte

 

Årsmöte skall hållas före Mars månads utgång på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till varje medlem senast 14 dagar före mötet.

 

Extra årsmöte hålles, då styrelsen finner omständigheterna det påfodrar eller då minst ¼ av medlemmarna för uppgivet ändamål begära, att sådant möte skall hållas.

 

 

§11

 

Vid ordinarie årsmöte skola bla. följande ärenden förekomma;

 

 1. Val av ordförande vid mötet

 

 1. Val av tvåpersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 1. Föredragning av styrelsens berättelse

 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen även som fastställande av balansräkning.

 

 1. Fastställande av årsavgift.

 

 1. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor.

 

 1. Val av ordförande, då dylika val ska ske.

 

 1. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av två år.

 

 1. Val av 2 suppleanter för en tid av ett år.

 

 1. Val av revisorer jämte suppleanter för dessa.

 

 

§12

 

Alla beslut ske med öppen omröstning såvida icke sluten omröstning av någon begäres.

 

Alla frågor avgöres med enkel majoritet, där ej angives i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lottning skall ske.

 

Ledamot i styrelsen får icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

 

 

 

§13 Stadgeändringar

 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för sin giltighet dels att i kallelsen till mötet angivits att fråga om stadgeändring kommer att upptagas till behandling vid mötet, dels och att beslutet biträtts av minst 2/3 av de i omröstningen deltagande.

 

Avser ändringen någon av paragraferna 1, 2, 5 eller 13 förutsättes för giltighet Svenska Pistolskytteförbundets godkännande.

 

 

§14 Föreningens upplösning

 

Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom skall för att äga giltighet hava vid detta möte och nästföljande ordinarie eller extra årsmöte antagits med minst 2/3 av de avgivna godkända rösterna.

 

Vid beslut om upplösning skall tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar, för ändamål, som främjar skytte med pistol.

 

Dessa stadgar antagna vid sammanträde 22/11 - 1981

 

 

 

 

 

 

Älvsbyns Pistolklubb Copyright @ All Rights Reserved - webmaster@alvsbypk.se